Sammen for et godt læringsmiljø

Marianne Wilhelmsen

30 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen. Siden 2013 har veiledere hjulpet mer enn 40 kommuner og 100 skoler med utfordringer i læringsmiljøet. Skien kommune er en av dem.

Mobbing og andre krenkelser svekker barns livskvalitet, helse, trivsel og læring. Også barnehagebarn opplever plaging viser undersøkelser. Relasjoner, mobbing og andre krenkelser er komplekse forhold som stadig endrer seg. Det krever oppdatert kompetanse hos dem som jobber i og med skole og barnehage.

Hjelp fra eksterne veiledere

I 2013 startet Læringsmiljøprosjektet. Det tilbyr veiledning til kommuner og skoler som har mye mobbing, eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. Fra høsten 2016 har kommunene også fått tilbud om å delta med barnehager i en pilot.

Det er Fylkesmannen som sammen med Utdanningsdirektoratet plukker ut deltakere. 28 kommuner med 63 skoler har allerede fullført prosjektet. Nå er 18 nye kommuner, med 38 skoler og 8 barnehager, i gang.

Skien kommune deltok i forrige prosjektrunde som ble avsluttet høsten 2016.

– Inngangsbilletten er jo ikke så attraktiv i utgangspunktet. Elevundersøkelsen viste at vårt læringsmiljø ikke var godt nok, og at vi hadde for høye mobbetall. Tall som var vedvarende, sier Lene Heibø Knudsen, rådgiver i oppvekstavdelingen i Skien kommune og skoleeier i prosjektet.

– Vi hadde allerede satt i gang et arbeid for å forbedre denne utfordringen, og da vi ble kontaktet for å bli med på Læringsmiljøprosjektet, var vi positive. Vi skjønte at vi ville få drahjelp fra de beste med støtte og kompetanse inn i det arbeidet vi allerede var i gang med, forteller hun.

Viktig med struktur

Skien kommune hadde tre deltakerskoler med i Læringsmiljøprosjektet, to barneskoler og en ungdomsskole. Å sikre barn og unge et godt læringsmiljø er en viktig del av jobben til eiere, ledere og pedagoger. Derfor er også PP-tjenesten en del av prosjektet, og sammen får prosjektdeltakerne bistand fra eksterne veiledere.

Å være med i Læringsmiljøprosjektet innebærer fire semestre med veiledning og oppdatert kunnskap om mobbing, klasseledelse og skoleutvikling. Knudsen forteller hvordan de rent praktisk har arbeidet.

– For oss har det vært veldig viktig å ha en struktur på utviklingsarbeidet. Vi utarbeidet en plan som skisserte opp rammeverket for Læringsmiljøprosjektet, samt arbeidsoppgavene og ansvarsfordelingen til de ulike aktørene. Mål, aktiviteter og milepæler ble satt, og de har vært førende i arbeidet hele veien, sier hun.

Hun forteller også at det har vært jevnlige møter i en prosjektgruppe som består av rektorene ved de tre skolene, lederen av PP-tjenesten, fagsjefen for skole og barnehage, samt Lene selv.

– Sammen diskuterer vi status, erfaringer og behov for eksterne veiledere. De kommer til Skien to ganger i semesteret. I starten var besøkene mer generelle, men etter hvert har møtene vært spisset ut fra behov.

– Tilbakemeldingene fra skoleledere og lærere er at deltakelsen i prosjektet har gjort at de har lært mer om hvordan de skal avdekke, stoppe og håndtere mobbing – og ikke minst hvordan de kan drive viktig forebyggende arbeid.

Ansvar for å videreføre kunnskap til andre skoler

Som skoleeier har også Lene et ansvar for å videreføre disse erfaringene til de andre grunnskolene i Skien. For å sikre at flere får nytte av kompetansetilførselen, har de gjort Læringsmiljøprosjektet til et fast meldepunkt på rektormøtet, et møte hvor alle rektorene i kommunen møtes en gang i måneden. I tillegg legges presentasjoner og annet nyttig stoff ut på Fronter, og blir dermed tilgjengelig for alle lærerne. Involvering av foreldre har også vært viktig. De har utarbeidet en foreldrebrosjyre og arrangerer felles FAU-møter for alle FAU-ene i kommunen med læringsmiljø på agendaen.

Selv om prosjektfasen snart er over, vil arbeidet fortsette. Med høyere kompetanse i alle ledd blir det flere tiltak og rutiner som videreføres eller innføres, sier hun.

Lene Heibø Knudsen

Hun er rådgiver i oppvekstavdelingen i Skien kommune.
Tidligere lærer, pedagogisk veileder, undervisningsinspektør og rektor.
Del av pedagogisk team bak TV-serien «Blanke ark» 1 og 2 og prosjektleder for utvikling av læringsmateriell til Midgard 5-6-7.

Tilbud om kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet tilbyr kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, skoler og deres eiere i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Vi har tre tilbud til ulike målgrupper. To er i gang, mens ett er under planlegging.

Læringsmiljøprosjektet: Har siden 2013 tilbudt veiledning til kommuner og skoler som har mye mobbing, eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. Fra høsten 2016 er også barnehager med i prosjektet.

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling: Starter i januar 2017 med deltakere som har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid. Barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne jobber med aktuelle problemstillinger fra egen praksis. I tillegg skal de være med i lærende nettverk som ledes av kommunen.

Nettkurs: Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle et nettbasert kompetansetilbud, som etter planen skal være et nasjonalt tilbud fra 2018.

Les mer på udir.no/kompetanse-mobbing