Stort utbytte av videreutdanning

Lærere som fullførte videreutdanning skoleåret 2015-2016, sier de har hatt stor nytte av studiene i sin undervisning. Læringsutbyttet av videreutdanning har gjennom flere år holdt seg på et svært høyt nivå.

Utdanningsdirektoratet

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere, som skal bidra til å styrke elevenes læring. Strategien strekker seg frem mot 2025. Tilbakemeldinger fra deltakerne er viktig for justeringer underveis, og hvert år blir det gjennomført en deltakerundersøkelse blant lærere som tar videreutdanning.

Utdanningsbakgrunn og motivasjon for valg av studietilbud, opplevelse av studiet, tilrettelegging og læringsutbyttet er blant temaene for undersøkelsen. Trenden i deltakerundersøkelsen fra 2010 og frem til i dag er at lærere som tar videreutdanning, er svært fornøyde med tilbudet.

Også blant lærere som deltok i videreutdanning i studieåret 2015-2016, sier over 90 prosent at de er godt fornøyde med kvaliteten på studiene. Lærerne er mer fornøyde med det faglige innholdet enn det fagdidaktiske, men begge deler får svært høy score.

Lærere som oppgir at de er interessert i å lære mer om faget de studerer, eller at de underviser i fag de har liten kompetanse i, gir tilbakemeldinger om høyere læringsutbytte enn lærere som oppga andre grunner til at de tok videreutdanning.

På spørsmål om skolene og skoleeierne har planer og strategier for hvordan lærerne skal oppfylle de nye kompetansekravene, er det vanligste svaret «Vet ikke». Svarene kan tyde på at eventuelle planer som skoler og skoleeiere har for å nå de nye kompetansekravene, i liten grad er kommunisert til lærerne.

Undersøkelsen viser at lærerne deler det de har lært gjennom videreutdanning på egen skole, men som regel i uformelle samtaler med kollegaer. Under 20 prosent av lærerne som deltok i videreutdanning i 2015-2016, opplever at ledelsen ved skolen legger til rette for kunnskapsdeling for hele lærerkollegiet. Likevel opplyser lærerne at de generelt sett er tilfredse med hvordan skolen tilrettelegger for studiene. Undersøkelsen peker dermed på et uforløst potensial i å styrke muligheter for mer systematisk kunnskapsdeling, slik at hele skolen kan dra nytte av den nye kompetansen som lærerne tilegner seg gjennom videreutdanning.

Funn fra deltakerundersøkelsen
  • 86 prosent har hatt stor nytte av studiene 
i sin undervisningshverdag.
  • Innholdet i studiene er godt tilpasset lærernes behov.
  • Over 90 prosent er godt fornøyde med kvaliteten på videreutdanningen.
  • Interesse for faget er hovedmotivasjon for valg av fag å ta videreutdanning i.
  • Matematikk er faget flest lærere tar videreutdanning i.
  • 1 av 3 har samarbeidet med kolleger for å realisere noe av det de har lært i studiene.
  • 19 prosent sier skoleledelsen legger til rette for å dele med kolleger det lærere har lært gjennom videreutdanningen.
  • 4962 lærere mottok deltaker­undersøkelsen. 2799 svarte.
  • Lærere vil gjerne ha flere eksempler påkonkrete undervisningsopplegg og metoder til bruk i undervisningen.