Internasjonale undersøkelser

timss 2015

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler grunnskoleelevers kunnskaper i matematikk og naturfag. I underkant av 60 land deltok i TIMSS 2015. Av de nordiske landene var det kun Island som ikke deltok.

Norske 5.-klassinger er best i Norden i matematikk. På ungdomstrinnet gjør norske elever det middels godt både i matematikk og naturfag. I naturfag presterer norske 5.-klassinger på nivå med land som Sverige og England, men lavere enn Finland og USA.

På 9. trinn er norske elever middels gode i matematikk sammenlignet med andre europeiske land. De norske elevene skårer høyere enn Sverige og er på nivå med England og USA. Også i naturfag presterer de norske 9.-klassingene middels godt.

Norske elever har få undervisningstimer i naturfag sammenlignet med de fleste andre land.

Andelen lærere med faglig fordypning er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske og nordiske land. Om lag halvparten av de norske elevene i TIMSS 2015 får undervisning av lærere uten faglig fordypning. TIMSS-undersøkelsen viser at lærernes faglige fordypning er viktig for hvor mye elevene lærer.

TIMSS 2015 viser en svært positiv forbedring når det gjelder læringsmiljø i norske skoler, og viser også at dette har sammenheng med bedring i elevens resultater.

Pisa 2015

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing. I PISA 2015 deltok 72 land, 35 av dem er OECD-medlemmer. Nesten 540 000 elever var trukket ut for å representere 28 millioner 15-åringer i deltakerlandene. Omtrent ni prosent av norske elever på 10. trinn, nesten 5 500 elever fra 229 skoler, tok PISA-testen i 2015.

Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennom-snittet i alle fagområdene. I matematikk er Norge blant de landene som har hatt størst fremgang siden forrige PISA-undersøkelse i 2012.

De norske elevene utmerker seg spesielt når det gjelder lesing. Her er 15-åringene i Norge blant de beste i hele OECD. Det er fortsatt store kjønnsforskjeller i lesing. Andelen gutter på de laveste nivåene er hele 21 prosent, mens andelen jenter er 9 prosent. Forskjellen i leseferdigheter mellom jenter og gutter tilsvarer ifølge PISA 2015 et helt skoleår.

I matematikk har det blitt flere elever på høyt nivå og færre på lavt nivå, sammenlignet med 2012. Andelen elever på de laveste nivåene i matematikk har gått ned fra 22 prosent i 2012, til 17 prosent i 2015.

I naturfag har de norske resultatene vært stabile i perioden 2009 til 2015. PISA 2015 viser en liten fremgang sammenlignet med 2006, som var forrige gang naturfag var hovedområde i undersøkelsen. Norge er ett av bare to OECD-land som har hatt signifikant fremgang i naturfag i perioden fra 2006 til 2015.

Det er betydelig mer arbeidsro i norske klasserom i 2015 enn i 2003. I 2003 rapporterte 41 prosent av elevene om bråk og uro i timene, og i 2015 hadde andelen sunket til 25 prosent.

TIMSS ADVANCED 2015

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. I TIMSS Advanced 2015 deltok Italia, Libanon, Portugal, Russland, Norge, Sverige, Frankrike, Slovenia og USA.

Andelen elever som tar full fordypning i matematikk og fysikk det siste året på videregående skole, er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land.

Resultatene viser en fremgang i elevenes prestasjoner i matematikk sammenlignet med forrige studie i 2008. Norske elever skårer lavere i matematikk enn Russland, Libanon, USA og Portugal, men høyere enn Sverige og Italia. Algebra peker seg ut som det området der norske elever har størst utfordringer.

I fysikk er Norge blant de høyest presterende landene. Kun Slovenia har høyere skår.