Teori og praksis i barnehagehverdagen

For første gang er 260 barne- og ungdomsarbeidere og erfarne assistenter i gang med fagskoleutdanning innen temaet barn med særskilte behov. En nasjonal kartlegging av kompetansebehovene viste at barnehageansatte ønsket mer kunnskap om temaet.

Marianne Wilhelmsen

Espen Røst

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov skal gi studentene verktøy og kunnskap til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for barnehagebarn som trenger ekstra oppfølging. Tiltakene skal skje i samarbeid med barnas familier og andre ansatte i barnehagen.

Lene Berge Bjørndalen er opprinnelig utdannet kokk og hadde jobbet mange år i kommunen da hun startet i Lyngveien barnehage i Porsgrunn for over ti år siden. For tre år siden tok hun fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og i vår startet hun på fagskoleutdanningen i regi av AOF Norge.

– Jeg har lenge hatt lyst til å ta mer utdanning og har et stort ønske om å videreutvikle meg i det daglige arbeidet. Dette kurset gir meg trening i å se sammenhengen mellom teori og praksis i barnehagehverdagen. Studietilbudet gir meg en god mulighet til å lære mer og fordype meg, slik at jeg kan gjøre en enda bedre jobb. I barnehagen må jeg ta mange valg i løpet av arbeidsdagen, og mer kompetanse gjør at jeg også kan ha mer faglig tyngde bak avgjørelsene.

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over to år og er bygd opp av fem emner. Her skal studentene innom blant annet disse temaene: helsefremmende og forebyggende arbeid, pedagogikk, atferdsvansker og lærevansker, fysisk og psykisk funksjonshemming og psykiske og sosiale vansker. Det siste emnet er en fordypningsoppgave med utgangspunkt i egen arbeidsplass hvor studentene selv velger tema. For Lene går mye av fritiden til forberedelser, undervisning og arbeid med oppgaver.

LENE BERGE BJØRNDALEN

Hun har fagbrev i hotell- og restaurant­fag som kokk fra 1990.  Hun startet å arbeide som kokk i Porsgrunn kommune ved Frednes sykehjem i 1991 og arbeidet der i 15 år før hun tok fagbrev som barne- og ungdoms­arbeider i 2013. I dag arbeider hun i Lyngveien barnehage samtidig som hun på kveldstid tar fagskoleutdanning ved AOF.

– Vi er nå i modul 3 og har undervisning hver tirsdag etter jobb. Det krever selvsagt en del å kombinere jobb og studier, men på den andre siden får jeg også mye mer ut av studiet når jeg samtidig er i jobb. Det er lettere å ha noen knagger å henge kunnskapen på, og i tillegg kan jeg underveis i studiet ta i bruk verktøy og teknikker i arbeidshverdagen, forteller hun.

På jobben deler Lene den nye kunnskapen med kollegaene, noe som bidrar til at barnehagen i sin helhet videreutvikler seg. Solid støtte fra lederen har også vært sentralt for hennes arbeid med studiet.

– Sjefen min var svært positiv til at jeg skulle ta utdanningen, og hun har også vært en viktig sparringspartner underveis. Kollegaer som er støttende og fleksible, gjør også min egen opplæring lettere. Jeg vil anbefale alle å videreutdanne seg – du blir tryggere i rollen din, barna får bedre og tilpasset veiledning, og barnehagen får økt kompetanse, avslutter hun.

Studiet er tilgjengelig for barnehageansatte som har fullført videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget, eller som har realkompetanse gjennom en fulltidsstilling i minst fem år i barnehagen. I tillegg til AOF Norge tilbys også studiet på tre andre fagskoler: AOF Haugaland, Fagskolen i Østfold og Høyskolen Kristiania Nettstudier.