Vil du søke om videreutdanning?

Dette må du vite før du søker

• Søknadssystemet åpner 1. februar, og lærernes frist for å søke er 1. mars.

• Skoleeierne behandler søknadene i perioden 1. mars til 15. mars. Lærerne får da en e-post som viser om søknaden er godkjent av skoleeieren eller ikke.

• Skoleeierne får svar fra Utdanningsdirektoratet på søknadene de har godkjent innen utgangen av april. Lærerne får deretter svar fra skoleeieren.

• Endelig opptak utføres av universitetene og høyskolene.

• Søknader som ikke er godkjent av skoleeieren, behandles ikke av Utdanningsdirektoratet.


Kollektiv videreutdanning

Mange lærere og skoler har positiv erfaring med kollektiv kompetanseutvikling. Dersom skolen eller kommunen har flere lærere som ønsker videreutdanning i samme fag, kan den totale læringseffekten bli større hvis lærerne studerer sammen. Før du søker, bør du derfor sjekke om skolen eller kommunen din har en plan for hvordan kollektiv videreutdanning kan gjennomføres der du arbeider.

Hvilke tilbud kan jeg søke på?

Du kan søke på studietilbudene som står i denne studiekatalogen, eller du kan søke på andre videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr. Tilbudene må gi studiepoeng på universitets- eller høgskolenivå.

Studietilbud i denne studiekatalogen
Tilbudene i studiekatalogen er på 30 studiepoeng, og de er delt inn i 2 moduler på 15 studiepoeng hver. Du kan også velge å søke på bare en av modulene. De fleste tilbudene er samlingsbaserte – det vil si at studiet primært er nettbasert, men som regel også med 2-3 samlinger per semester. Utfyllende informasjon om studietilbudene finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider udir. no/videreutdanning. Her finner du også lenker til utdanningsinstitusjonene for mer informasjon om hvert enkelt tilbud. Har du spørsmål om tilbudene, må du kontakte universitetene eller høgskolene direkte.

Andre videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr
Hvis du ikke finner et tilbud du ønsker å søke på her i studiekatalogen, kan du søke på andre tilbud som universiteter og høgskoler tilbyr som en del av deres ordinære videreutdanningstilbud – og få de samme betingelsene. Informasjon om tilbudene finner du på nettsidene til universitetene og høgskolene. Merk at om du ønsker å søke på dette, må du både søke om vikar- eller stipendordning og ev. dekning av studieavgift i søknadskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider, og om opptak til studiet direkte til institusjonen du ønsker å studere ved.

Regionale videreutdanningstilbud
Regionale tilbud er i denne sammenheng videreutdanningstilbud som er utviklet av skoleeiere, arbeidstakere og universitetet eller høgskoler sammen. Slike tilbud kan øke muligheten for kollektiv kompetanseutvikling for flere lærere ved samme skole eller innen samme geografiske område. Dersom din arbeidsgiver har lagt til rette for at du skal delta på et regionalt tilbud, må du likevel søke om vikar- eller stipendordning og ev. dekning av studieavgift i søknadskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studietilbud i samiske språk
Studietilbud i samiske språk skal i søknadsskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider registreres under «Andre studietilbud». Hvis du ønsker å søke på dette, må du både søke om vikar- eller stipendordning og ev. dekning av studieavgift i søknadsskjemaet på Utdanningsdirektoratets nettsider. I tillegg må du søke opptak til studiet direkte til institusjonen du ønsker å studere ved.


Slik søker du:


Regionale tilbud

Et av prinsippene i «Kompetanse for kvalitet» er at nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud. Regionale og lokale tilbud er i denne sammenheng videreutdanningstilbud som er utviklet av skoleeiere, arbeidstakerorganisasjoner og universitetet eller høgskoler sammen. Slike tilbud kan bidra til å redusere skoleeiernes kostnader knyttet til reise, opphold og læremidler. De kan også øke muligheten for kollektiv kompetanseutvikling for flere lærere ved samme skole eller innen samme geografiske område. Skoleeiere som skal ha deltakere på slike tilbud, må huske å krysse av for dette og registrere studieavgift når de godkjenner søknader.

Vikarordning

Gjennom vikarordningen får du tid til å studere uten at du går ned i lønn. Hvor mye du frigjøres fra dine ordinære arbeidsoppgaver, kommer an på hvor mange studiepoeng du tar. Hvis du tar studier som gir 30 studiepoeng over et år, skal du totalt frigjøres 37,5 prosent av full stilling. Hvordan tiden fordeles ut over året, må avtales lokalt. Deltar du på et tilbud som gir færre studiepoeng, skal du frigjøres mindre.

Stipendordning

Gjennom stipendordningen kan du få 100 000 kroner i stipend for å ta 30 studiepoeng. Hvor stort stipend du kan søke om, avhenger av hvor mange studiepoeng du tar, men maksimalt beløp for et studieår er 100 000 kroner. I stipendordningen har du krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Dersom du trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, er det en sak mellom arbeidsgiveren og deg som arbeidstaker om du ev. skal ha permisjon med eller uten lønn. Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig.

Les mer om dette på udir.no/videreutdanning.

Gå til søknadsskjemaet

udir.no/videreutdanning