Sammen for et godt barnehage- og skolemiljø

Siden 2013 har veiledere hjulpet mer enn 40 kommuner og 100 skoler med utfordringer i skolemiljøet. Nå får også barnehager være med i prosjektet.

Marianne Wilhelmsen

UDIR / Jannecke Sanne Normann

Mobbing og andre krenkelser svekker barns livskvalitet, helse, trivsel og læring. Relasjoner, mobbing og andre krenkelser er komplekse forhold som stadig endrer seg. Det krever oppdatert kompetanse hos dem som jobber i og med barnehage og skole.

30 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, ifølge Elevundersøkelsen. Også barnehagebarn opplever plaging viser undersøkelser.

Hjelp fra eksterne veiledere. I 2013 startet Læringsmiljøprosjektet. Det tilbyr veiledning til kommuner og skoler som har mye mobbing, eller som sliter med andre utfordringer i skolemiljøet. Fra høsten 2016 har kommunene også fått tilbud om å delta med barnehager i en pilot. Barnehagenes deltakelse er ikke på bakgrunn av undersøkelser som viser et dårlig miljø, men snarere for å få til et helhetlig arbeid i kommunen slik at man unngår en uønsket utvikling.

Det er Fylkesmannen som sammen med Utdanningsdirektoratet plukker ut deltakere. 28 kommuner med 63 skoler har allerede fullført prosjektet. Nå er 18 nye kommuner, med 38 skoler og 9 barnehager, i gang.

Hva er mobbing blant små barn?

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller er viktig for fellesskapet. Det kan være at barnet blir holdt utenfor leken og samtalen, eller aldri får leie eller sitte ved siden av noen.

Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklingen til barn, og er ikke nødvendigvis mobbing.

Mobbing og andre krenkelser må forstås ut fra et individ- og systemperspektiv, og må ses i sammenheng med forhold ved individet, konteksten og systemene rundt barnet. Årsakene til mobbing kan relateres til individuelle forutsetninger, sosiale faktorer, samspill og prosesser i systemene rundt barnet. Individuelle og kontekstuelle forklaringer må forstås som gjensidig påvirkende, snarere enn å være gjensidig utelukkende.

Voksnes syn på barn og unge påvirker hvordan voksne møter og forholder seg til barn og unge. Vi omtaler ikke barn som mobber eller mobbeoffer, men snakker om barn og unge som blir utsatt for mobbing, eller barn og unge som utsetter andre for mobbing. I arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing rettes oppmerksomheten mot handlingene og miljøet rundt barna.

Tilbud om kompetanseutvikling:

Utdanningsdirektoratet tilbyr kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, skoler og deres eiere i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser. Vi har tre tilbud til ulike målgrupper. To er i gang, mens ett er under planlegging.

Læringsmiljøprosjektet: Har siden 2013 tilbudt veiledning til kommuner og skoler med høye mobbetall, eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. Fra høsten 2016 er også barnehager med i prosjektet, slik at kommunen kan se helheten.

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling: Starter i januar 2017 med deltakere som har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid. Barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne jobber med aktuelle problemstillinger fra egen praksis. I tillegg skal de være med i lærende nettverk som ledes av kommunen.

Nettkurs: Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle et nettbasert kompetansetilbud, som etter planen skal være et nasjonalt tilbud fra 2018.

Les mer på udir.no/kompetanse-mobbing

Barns rettigheter i barnehagen:
  • Barnehagen skal være et trygt sted og bidra til at barn trives og får venner.
  • Barna skal ha et trygt barnehagemiljø. De skal ha vern mot alle former for fysisk eller psykisk vold. Mobbing og trakassering blir regnet som vold.
  • Barna har rett til omsorg.
  • Barna som blir holdt utenfor leken, skal få spesiell oppfølging fra barnehagen. Det samme skal barn som holder andre utenfor leken.
  • Barna skal møtes med tillit og respekt.
  • Barna skal ha voksne rundt seg som er gode rollemodeller.
  • Barna har rett til å bli hørt i alt som handler om dem. Deres meninger skal vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. Det står i FNs barnekonvensjon.

Kilder: Barnehageloven og rammeplanen