Nytt i barnehageloven – regelverk for barn med særskilte behov

1. august 2016 ble reglene om rett til spesialpedagogisk hjelp og rett til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. De nye reglene står i barnehagelovens kapittel 5 A. Flere av de nye bestemmelsene er kun en videreføring av det som tidligere gjaldt etter opplæringsloven, men det er også gjort noen endringer fra det som gjaldt tidligere.

Endringene gjelder:
Spesialpedagogisk hjelp

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Dette er nå blitt lovfestet i barnehageloven (§ 19 a andre ledd).

Sakkyndig vurdering
Innholdet i den sakkyndige vurderingen er endret. PPT skal nå også gjøre en vurdering av om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Vurderingen skal være basert på omgivelsene i barnehagen og det pedagogiske tilbudet. (§ 19 d andre ledd bokstav c).

Kommunens ansvar
Dersom et barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring flytter til en ny kommune, gjelder vedtaket i den nye kommunen frem til det er fattet nytt vedtak (§ 19 e tredje ledd og § 19 h femte ledd).

Kompetanse- og organisasjonsutvikling
PP-tjenesten skal bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling (§ 19 c andre ledd).

Barn med nedsatt funksjonsevne
Kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne er blitt lovfestet i barnehageloven (§ 19 g).

Tegnspråkopplæring
Vilkårene for å ha rett til tegnspråkopplæring er endret. Det innebærer en styrking av retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder (§ 19 h).

Foreldrebetaling
Tidligere hadde barn som mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring i barnehage, rett til fritak i foreldrebetalingen for barnehageplass. Da reglene om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring ble flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven, ble fritaket i foreldrebetalingen fjernet.

 

Les mer på udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/