Ny rammeplan i 2017

Våren 2017 blir ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt. Rammeplanen skal gjelde fra barnehageåret 2017-2018, og er forskrift til barnehageloven.

UDIR

Arbeidet med ny rammeplan har vært ledet av Kunnskapsdepartementet. Mange ulike stemmer fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner har vært med på å gi innspill. Forslag til ny rammeplan ble sendt på høring 20. oktober 2016, og i løpet av den tre måneder lange høringsperioden ble det arrangert høringskonferanser over hele landet.

Kunnskapsdepartementet fikk dermed mange gode innspill fra engasjerte fagfolk både i forkant av og underveis i prosessen.

Den nye rammeplanen er kortere enn tidligere utgaver, og den gir tydeligere føringer for hvordan personalet i barnehagen skal oppfylle barnehagens mandat, og for hvordan dette arbeidet skal ledes. Barnehageeiers ansvar, og rollene og ledelsesfunksjonene til styreren og den pedagogiske lederen er synliggjort i større grad enn tidligere. Barnehagen som pedagogisk virksomhet og som lærende organisasjon er tydeliggjort.

Det beste fra norsk barnehagetradisjon skal videreføres med den nye rammeplanen. Den helhetlige tilnærmingen til barns allsidige utvikling er styrket gjennom klarere forpliktelser til personalets arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse. Rammeplanen er et forpliktende pedagogisk verktøy i arbeidet med å gi barn et best mulig barnehagetilbud, slik at de både trives og utvikler seg i et inkluderende fellesskap.

Rammeplanen skal være relevant for dagens – og fremtidens – samfunn. Også livsmestring og helse skal vektlegges. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme barns fysiske og psykiske helse, og i å forebygge, håndtere og stoppe mobbing. Behovet for trygghet, omsorg og utvikling hos de minste barna skal imøtekommes.

Barnehagene har nå en viktig oppgave i å bruke den nye rammeplanen til å utvikle god praksis. Tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell finnes på nettsidene til Utdannings-direktoratet og de nasjonale sentrene.

 

 

Barnehagens formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kilde: Barnehageloven