Foreldreundersøkelsen 2016 

Høsten 2016 lanserte Utdanningsdirektoratet foreldreundersøkelsen for barnehage. Undersøkelsen er gratis og tilgjengelig for alle barnehager som ønsker å bruke den. Relasjonen mellom barn og voksen, trivsel, informasjon, utvikling, medvirkning og generell tilfredshet er blant temaene foreldrene får spørsmål om. 86 2015 foreldre svarte på undersøkelsen i 2016, og det er nærmere 70 prosent av foreldrene som fikk undersøkelsen tilsendt. Totalt tok 2 200 barnehager fra 271 kommuner i bruk undersøkelsen.

Norske barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagetilbudet. 59 prosent er totalt sett svært fornøyde med sin barnehage, og 34 prosent er ganske fornøyde. Under 2 prosent av foreldrene er misfornøyde med barnehagen. Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og trygghet: 81 prosent er helt enige i at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen, mens 16 prosent er delvis enige. 84 prosent av foreldrene er helt enige i at barnet trives i barnehagen. På disse områdene er det små forskjeller mellom private og kommunale barnehager. Foreldrene føler også at barnas behov i høy grad blir tatt hensyn til, og at de ansatte er engasjerte i barna deres. Nærmer 80 prosent av foreldrene som har svart, synes personaltettheten i barnehagen deres er tilfredsstillende.

Foreldrene er litt mindre tilfredse med informasjonen fra barnehagen. Litt over halvparten, 55 prosent, er helt enige i at de får god informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, mens 32 prosent er delvis enige.

Foreldrene er i minst grad tilfredse med barnehagens ute- og innemiljø.

35 prosent er svært fornøyde med barnehagens utearealer, og 32 prosent er svært fornøyde med barnehagens lokaler. 34 prosent er svært fornøyde med barnehagens mattilbud, mens 39 prosent er ganske fornøyde. Foreldre med barn i private barnehager er betydelig mer fornøyde med barnehagens lokaler, leker, utstyr og mattilbud enn foreldre med barn i kommunale barnehager. 46 prosent er svært fornøyde med mattilbudet i private barnehager, mens andelen er 34 prosent i kommunale.

 

Les mer på udir.no/foreldreundersokelse-bhg