Statsråden

En god start på livet

Jeg er ikke bare kunnskapsminister. Jeg er også pappa med et barn i barnehagen, som ser hvor viktig det er med dyktige ansatte for å gi barna en god start på livet.

Torbjørn Røe Isaksen

Siri Dokken

Det var mange sommerfugler i magen min da jeg fulgte datteren min til barnehagen for første gang. Vi gikk hånd i hånd inn porten, og jeg lurte: Ville hun være trygg, trives, lære, utvikle seg og få venner?

Jeg ble raskt beroliget av ansatte som kunne faget sitt, og som så barnet mitt. Jeg er veldig takknemlig for det viktige og uvurderlige arbeidet dere gjør hver eneste dag. Dere må forholde dere til et mangfold av barn, og til foreldre av alle slag med ulike forventninger.

Torbjørn Røe Isaksen

Han ble født i 1978 i Porsgrunn. Han har en master i statsvitenskap og er kunnskapsminister fra Høyre.

Samtidig vet vi at det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og at det går utover de mest sårbare barna. Vi vet også at mange barn begynner på skolen uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge undervisningen.

Utjevne kvalitetsforskjeller

Derfor har jeg i arbeidet med regjeringens barnehagepolitikk vært opptatt av å jevne ut kvalitetsforskjellene for å kunne gi alle barn et like godt tilbud. Det betyr å satse målrettet på tiltak som er viktig for barnehagens innhold. Barnehagene skal være et sted der barna trives og lærer og utvikler seg allsidig gjennom lek. Barna skal få den oppfølgingen de trenger, uavhengig av hvilken barnehage de går i. For meg er dette kjernen i barnehagens oppdrag, og jeg mener vi er på vei til å lykkes. I dette arbeidet spiller barnehagepersonalet en viktig nøkkelrolle. Skal vi skape gode barnehager for fremtiden, må styrere, barnehagelærere og assistenter ha den kompetanse og de rammebetingelser som trengs.

Norsk barnehagetradisjon

Vi har sendt forslag til ny rammeplan på høring. Den nye rammeplanen bygger videre på det beste i norsk barnehagetradisjon, der leken har en helt sentral rolle. Vi har tydeliggjort barnehagens plikter og barnas og foreldrenes rettigheter. For barnehagepersonalet vil den nye rammeplanen fungere som et bedre arbeidsredskap enn dagens rammeplan, fordi den blir tydeligere på hva de ansatte skal gjøre for å gi barna et godt barnehagetilbud.

Løfter språk og mangfold

Regjeringen er opptatt av at barna skal ha et godt sosialt og språklig utgangspunkt, tro på seg selv og ha lyst til å lære når de begynner på skolen. Derfor styrker vi barnehagenes arbeid med språk. Barnehagene skal bidra til at barna bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og til å løse konflikter. Alle barn, også de yngste, skal involveres i språkstimulerende aktiviteter, og de ansatte skal fange opp barn som sliter.

Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage, har økt betydelig, fra 54 til 78 prosent i perioden 2005–2015. Derfor har vi løftet mangfoldet som en sentral del av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal fremheve de positive sidene ved at vi er forskjellige, og samtidig skal barn få erfare at de er del av et fellesskap. Barnehagene skal også fremme minoritetsspråklige barns norskspråklige kompetanse, samtidig som barnehagen skal vise at mangfold er en ressurs i det pedagogiske arbeidet.

«Barnehagen skal fremheve de positive sidene ved at vi er forskjellige, og samtidig skal barn få erfare at de er del av et fellesskap.»

Trygg start for de yngste

Andelen ett- og toåringer som går i barnehage, har økt fra 54 prosent til 81 prosent i perioden 2005-2015. De yngste barnas behov er nå ivaretatt gjennomgående i hele den nye rammeplanen, og for første gang er det en egen del om tilvenningsfasen.

Vi trapper også opp arbeidet mot mobbing. Mobbing gir arr for livet, og forslag til ny rammeplan er tydelig på at det ikke skal skje i barnehagen. Det er viktig at de ansatte er bevisste på at barn ikke blir ekskludert i leken, og at de vet hvordan de skal forebygge, avdekke og håndtere mobbing. I 2017 vil vi bruke totalt 75 millioner kroner på tiltak mot mobbing i skoler og barnehager, en dobling av satsingen siden i fjor.

Styrker barnehageansattes kompetanse

Skal vi løfte kvaliteten i barnehagen, er vi avhengig av kompetente ansatte. På mine besøk til barnehager har jeg truffet svært mange barnehagelærere og assistenter med gode kunnskaper om hvordan de for eksempel skal arbeide for at alle barn inkluderes i gode leke- og læringssituasjoner, og hvordan de skal stimulere barnas utforsking i egen hverdag og i arbeid med fagområdene i rammeplanen.

Dyktige og oppdaterte ansatte er en forutsetning for barnehager med høy kvalitet – til beste for alle barn. Derfor satser vi på videreutdanning for barnehagelærere og kompetansehevingstiltak for alle ansattgrupper i barnehagen, med over 400 millioner kroner til kvalitetstiltak i barnehagen i år. Det er tredje året på rad at vi bruker så mye penger på videreutdanning og kompetanseheving, og det er en dobling av det som de rødgrønne brukte på barnehageansattes kompetanse i 2012.

Vi er glade for at over 2000 ansatte i barnehagen har benyttet seg av muligheten til å øke sin formelle kompetanse i 2016. Årets kompetansesatsing vil bidra til at assistenter kan ta barnehagelærerutdanning eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, som vi trenger flere av. Det vil også bidra til videreutdanning og kompetanseheving for de som allerede jobber i barnehagene som barnehagelærere og styrere. Videre vil midlene også gå til barnehagebaserte kompetansehevingstiltak som skal løfte hele ansattgruppa. Også i 2017 vil barnehageeier ha mulighet til å søke om tilretteleggingsmidler, som blant annet kan dekke vikarutgifter, studiemateriell, reiseutgifter og semesteravgifter.

Bemanningsnorm og flere barnehagelærere

Vi vet at god bemanning er viktig for at dere ansatte skal få mulighet til å gi barna et godt barnehagetilbud.

I 2015 hadde barnehagene med færrest ansatte flere enn 6,7 barn per årsverk, mens barnehagene med flest ansatte hadde færre enn 5,1 barn per år. Regjeringen vil at alle barn skal få et like godt barnehagetilbud, og vil derfor i løpet av våren foreslå en norm for hvor mange barn det bør være per voksen.

Sammen med samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre har vi i budsjettavtalen for 2017 sørget for at det blir flere barnehagelærere i barnehagene. Dette vil gi barna et bedre pedagogisk tilbud. Stadig flere barnehagelærere blir i barnehagen, og det blir utdannet flere barnehagelærere i jevnt tempo. Det vil likevel ta noe tid før vi er i mål. Gjennom økte midler til kommunene legger vi til rette for at barnehagene gradvis kan øke andelen barnehagelærere.

Med disse grepene bidrar vi til at barna får leke, lære og utvikle seg sammen med andre barn i barnehagen, i et trygt og godt læringsmiljø. Jeg håper mange av dere som jobber i barnehagen, benytter anledningen og søker på de ulike tilbudene.