Ekstern barnehagevurdering

Ekstern barnehagevurdering er et verktøy som kan hjelpe barnehagen med å vurdere og videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna i barnehagen. Metoden bidrar med et eksternt blikk fra to «likemenn» og tar utgangspunkt i en ståstedsanalyse. Metoden består av fem trinn:

  1. Velge område for vurdering
  2. Lage fremtidsbilde
  3. Innhente og strukturere informasjon
  4. Analysere og gjøre vurdering
  5. Speile tilbake til barnehagen

Ekstern barnehagevurdering er ikke et mål i seg selv, men må følges opp i barnehagen. Etter de fem trinnene skjer det en veksling hvor barnehageeiere og styrer overtar ansvaret for å starte og gjennomføre et utviklingsarbeid for å bedre kvaliteten i barnehagen.

Ekstern vurdering involverer barna, foresatte og hele personalgruppa. Det er et godt verktøy for refleksjon og drøfting av mål, innhold og oppgaver for å løfte kvaliteten i barnehagen med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og barnehageloven.

Verktøyet er beskrevet på udir.no/kib