Kompetanse for mangfold

Den gode samtalen

Da Rom barnehage i Askim ble valgt ut til å være med i satsingen Kompetanse for mangfold, gikk de nye veier for å gi barna i barnehagen en best mulig overgang til skolen.

Anders Ballangrud

Margrethe Myhrer

Inntil vi startet arbeidet med Kompetanse for mangfold, hadde vi jobbet hver for oss med å tilrettelegge for minoritetsspråklige barns overgang fra barnehage til skole i vår kommune. Men så fikk vi en «åpenbaring» underveis: Kanskje det ville være lurt å samarbeide med skolen om dette? Vi tenkte at det kunne gi oss en mulighet til i større grad å kvalitetssikre overgangen mellom barnehage og skole. De ansatte på skolen var helt enige, så vi bestemte oss for å dykke litt ned i dette temaet og startet dialogen om et samarbeid.

– Og slik ble det.

Styrer ann lisbet kolstad i Rom barnehage i Askim kommune er tydelig på hvor fokuset bør ligge når hun snakker om deltakelsen i satsingen Kompetanse for mangfold. Vi møter henne sammen med avdelingsleder for 1. – 3. trinn ved Rom skole i samme kommune, Anne-Grete Slettevold Meling. De er begge enige i at alle barn bør få en god overgang fra barnehage til skole, og at dette kanskje er spesielt viktig for minoritetsspråklige barn og deres foreldre.

– Overgangen krever et godt samarbeid mellom barn, foresatte og ansatte i barnehage og skole, sier Ann Lisbet.

– Og det er viktig at alle barna som skal begynne på skolen vår, møtes av noen som kjenner til hva barnet allerede kan fra barnehagen, og hva eleven trenger hjelp til i starten. Skolen har gode forutsetninger for å tilpasse opplæringen til den enkelte dersom de er godt kjent med barna før de begynner hos oss. Det handler om å forberede skolestarten så godt som mulig, legger Anne-Grete til.

Det begynte med erfaringsdeling mellom virksomhetene. Når tre barnehager og tre skoler i Askim, inkludert SFO, satte seg sammen, fant de fort ut at de ville jobbe på en annen måte enn de andre kommunene i Østfold. Hovedfokuset gjennom satsingen ble etter hvert arbeidet med å videreutvikle barnehagens ulike møter med foreldrene i familiene til barn med minoritetsbakgrunn. Et spesielt viktig tiltak de kom fram til, var å innvolvere både skolen og foresatte i egne oppstartssamtaler i den perioden overgangen nærmer seg for barna.

Fokuset i satsingen gikk fra kun å omhandle familier med minoritetsbakgrunn til å omhandle alle familier med skolestartere.

– Vi kom ofte inn på dette med involvering av foreldre og foresatte, og hvor viktig det er at de forstår hva de kan bidra med. Dette for at vi kan tilpasse opplæringen og støtte barna best mulig, forteller Anne-Grete.

Hun har sittet i prosjektgruppa siden satsingen startet i Østfold i 2014. Hun har deltatt i mange foreldresamtaler før barna begynner på skolen. Fra der har hun hentet mange gode erfaringer.

– Vi inviterer foreldrene til dialog, og vi setter oss ned sammen med pedagogiske ledere for å snakke om barnet som skal begynne på skolen. Fokuset er å finne ut hvilke behov de minoritetsspråklige elevene har. Samtidig er vi til stede i samtalen for å lytte, svare på spørsmål og berolige foreldrene dersom de har bekymringer. Vi har erfart at mange foreldre kommer skeptiske til møtet, men er positive og takknemlige når de går ut av møtet. Tiltaket er utvilsomt et skritt i riktig retning for å trygge foreldre på hva vi kan gjøre for å gi barna det de trenger, sier Anne-Grete.

Overgangssamtalene settes i gang i mars 2017 i alle barnehager og skoler i kommunen etter samme modell som Rom barnehage og Rom skole. I forkant jobbes det med et helhetlig kompetanseløft blant de ansatte i alle virksomhetene etter en såkalt barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at både ledelsen og de ansatte deltar i en prosess der den samlede kompetansen til organisasjonen utvikles.

– Når det gjelder foreldresamtalene, jobber de ansatte mye med å lage gode maler, planlegge og øve. Mer generelt har fokuset på behovene til minoritetsspråklige barn blitt mye større enn før. Gjennom satsingen ser vi samtidig at de ansatte er mer løsningsorienterte i måten de kommuniserer med barn og foreldre på. Kompetansen har blitt bedre, noe vi stadig jobber for å utvikle, sier Ann Lisbet.

Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som startet i 2013. Satsingen inngår som en del av en større og helhetlig integreringspolitikk i Norge. Den skal svare på muligheter og ut-fordringer knyttet til et stadig mer mangfoldig samfunn. Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og på skoler skal bli i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritets-bakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Utvalgte barnehager og skoler fra alle fylker deltar. Meningen er at barnehager og skoler, med utgangspunkt i behovene de har, skal veiledes av universitets- og høgskolesektoren.

Professor Dan Roger Sträng og studieleder for barnehagelærerutdanningen, Marianne Hatlem, er ansatt på avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. De er begge en del av en erfaren kompetansegruppe ved høgskolen som veileder virksomheter som deltar i satsingen. De synes det er positivt at det satses på denne typen kompetanse i barnehager og på skoler.

– Når vi ser på situasjonen i Norge i dag, er det klart at dette er et relevant og viktig felt der det er et stort behov for riktig kompetanse. De virksomhetene jeg har vært i dialog med, sier de har erfart mye positivt i prosjektet, og de mener dette er noe de virkelig ønsker å jobbe med videre, sier Marianne.

Høyere utdanningsinstitusjoner spiller en viktig rolle i satsingen. Universiteter og høgskoler skal tilby faglig støtte til barnehager og skoler i kompetanseutvikling. Derfor har kompetanseutviklingen blant de ansatte i Rom barnehage og på Rom skole skjedd med veiledning fra nettopp Høgskolen i Østfold. Dan Roger mener samarbeidet generelt er bra.

– Vi har en nær relasjon til praksisfeltet som fungerer utmerket. Vi har vært på tilbudssiden med for eksempel faglig påfyll i form av foredrag knyttet til etterspurte temaer. Det er selvfølgelig også opp til virksomhetene å kartlegge hva de vil få ut av prosjektet, og vi ser at viljen og interessen er der, sier han.

Det aller viktigste er å gå grundig til verks for å kartlegge behov og jobbe for langsiktige endringer.

– Kompetansen er ulik i kommuner og virksomheter, samtidig som utfordringene de står overfor, også varierer. Vi ser på dette som et prosjekt man må jobbe med kontinuerlig over tid. Derfor er det viktig at ledelsen på skoler og i barnehager utnytter handlingsrommet som finnes, og at de satser i et langtidsperspektiv, avslutter Dan Roger.

Ann Lisbet Kolstad

Hun ble utdannet førskolelærer ved Halden lærerhøgskole i 1988. Hun har jobbet som pedagogisk leder, virksomhetsleder og vært barnehagestyrer i Askim fra 2010. Hun har videre-utdanning i veiledning, flerkulturell pedagogikk og nasjonal lederutdanning for styrere.

Anne-Grete slettevold meling

Hun har vært i skolen siden 1997, og har vært skoleleder siden 2000, først i Sarpsborg og nå i Askim. I dag er hun avdelingsleder for 1.-3. trinn ved Rom skole.

Dan Roger Sträng

Han er professor i pedagogikk med fokus på skole- og næringsutvikling i offentlig sektor ved Høgskolen i Østfold. Som prosjektleder og veileder for utviklingsprosesser, har han i flere år studert og evaluert organisasjonenes evne til å identifisere og beskrive aktuelle områder for utvikling og fornyelse.

Marianne Hatlem

Hun har masterutdanning i barnehagepedagogikk, og har jobbet 19 år i kommunen. Fra 2007 ved Høgskolen i Østfold i pedagogikkseksjonen som studieleder.

Kompetanse for mangfold 

Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som skal bidra til å heve kompetansen i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset deres behov og et godt læringsutbytte.
Kompetanse for mangfold retter seg også mot universitets- og høgskolesektoren.
Lærerutdanningene fikk midler til forsknings- og utviklingsarbeid fra satsingen i 2013 og 2014. På bakgrunn av dette er det utviklet artikler og bøker som blir brukt i lærerutdanningene.
Lærerutdanningene har også ansvar for å utvikle kompetanse, slik at lærere i barnehager og på skoler står bedre rustet til å møte barn og elever med en flerkulturell bakgrunn.

Utvidelsen av satsingen går gradvis. Fylkene blir med i denne rekkefølgen:
2013 – Troms, Oslo/Akershus og Hordaland
2014 – Østfold, Vestfold, Hedmark og Sør -Trøndelag
2015 – Oppland, -Buskerud, Finnmark, Nordland, Nord–Trøndelag og Rogaland
2016 – Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
2017 – Oslo/Akershus, Østfold, Hordaland, -Rogaland og Vestfold

Styrer Ann Lisbet i Rom barnehage mener de ansatte i barnehagen er løsnings­orienterte i måten de kommuniserer med barn og foreldre på.