Barnehager + gode ledere = SANT

Utviklingen mot større og mer komplekse organisasjoner skaper nye utfordringer for styrere i barnehager. For å kunne sikre likeverdig og høy kvalitet for barna i barnehagen krever det derfor god ledelse. 

Pernille Adelsten Rydningen

Espen Røst

Det mener Ratib Lekhal, førsteamanuensis og fagansvarlig ved nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI. Styrerutdanningen er en videreutdanning for barnehagestyrere. Formålet med studiet er å styrke styrernes lederkompetanse, og studiet tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor i dag.

– Studiet tar for seg alt fra å utvikle studentenes kompetanse innenfor barnepedagogikk til hvordan styreren kan mestre ulike endringer, og ta grep gjennom både organisatorisk og pedagogisk ledelse. Utdanningen favner med andre ord bredt, sier Ratib.

Handelshøyskolen BI er en av seks utdanningsinstitusjoner som tilbyr styrerutdanning i Norge. Alle studentene på dette studiet er i full jobb og har ofte lang arbeidserfaring. De fleste har barnehagelærerutdanning fra før, men savner kunnskap og kompetanse innenfor ledelse.

– Mye av den forskningen som er gjort i norske barnehager fram til de siste tiårene, har vært veldig ideologisk. Tidligere utdanninger har dermed bygd på for lite forskningsbasert kunnskap om hva som er gode barnehager, og dette er i dag en utfordring for barnehagelederne. I tillegg har styrerne lite utdanning i ledelse, noe som kan føre til at de blir usikre i rollen som leder. Når de går over i en styrerolle og skal lede mange ansatte og samarbeide med foreldre og med ulike andre aktører, mangler de utdanning og kompetanse på disse områdene, forteller Ratib.

På lik linje med andre samfunnsinstitusjoner og organisasjoner endrer og utvikler barnehagen seg kontinuerlig. Endringsarbeid er ofte en krevende prosess, og barnehagen må evne å utvikle seg og endres i takt med samfunnets behov og utvikling.

Ratib Lekhal

Han er førsteamanuensis og fagleder ved nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Lekhal har omfattende vitenskapelig publisering og bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.

Rune Holmedal

Han har utdanning som førskolelærer med fordypning i administrasjon og ledelse, og mellomfag i barnehagepedagogikk. Han er også foredrags-, kursholder innen LØFT-teorier og ledelse. I dag er Rune styrer ved Heia barnehage i Nesodden kommune, og studerer ved nasjonal lederutdanning for styrere ved Handelshøyskolen BI.

– Det er komplisert å gjennomføre endringer på skoler og i barnehager, og det er ofte mange utfordringer som ligger i en slik prosess. Personalet er kanskje ikke vant til å jobbe på denne måten, og da risikerer styrere å møte motstand når de skal implementere noe nytt, sier Ratib.

Lederutdanning er derfor viktig for å sikre den videre utviklingen av barnehagene, noe styrerutdanningen ved Handelshøyskolen BI har et stort fokus på.

– Utdanningen handler mye om ledelse. Foreleserne som underviser på studiet, kommer fra mange ulike institutter her på BI, og de er eksperter på hvert sitt felt. Det å benytte ressurser fra hele «huset» mener vi gjør at utdanningen blir god, forteller Ratib.

Faglig oppdatering og styrket status

Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagen som det første steget i et livslangt læringsløp, understreker hvor viktig styrerutdanningen er.

– Denne utdanningen er betydningsfull fordi styrere i barnehager har behov for faglig oppdatering. Det kan for eksempel gå konkret på hva som kjennetegner gode barnehager, eller hvorfor de første leveårene er så viktige for barns utvikling. Disse områdene mangler mange av studentene kompetanse på. Ved å styrke utdanningsnivået og kompetansen til dem som jobber i barnehagen, øker vi også statusen deres. Ved høyere kompetanse blir de selv flinkere til å synliggjøre hvor viktig arbeidet i barnehagen er, sier han.

Best mulig kvalitet i barnehagen

Ratib sier at de viktigste lederoppgavene for barnehagestyrere er å sørge for at kvaliteten i barnehagene er god. Dette mener han best kan løses på disse to måtene: For det første gjennom pedagogisk ledelse, som handler om å involvere seg i de ansattes virksomhet ved blant annet veiledning og refleksjon. For det andre handler det om å utnytte organisasjonen – hvordan du strukturerer hverdagen, og hvordan du tilrettelegger for høyere kvalitet.

Videre sier han at styreren også skal kunne styre økonomien til barnehagen, men at det aller viktigste likevel er å sørge for at kvaliteten er best mulig for barna. Dette er et ledelsesansvar som må tas på alvor, og det er det styreren i barnehagen som har ansvaret for.

– Hovedmålsettingen og summen av studiet er at det skal bli bedre for barna å være i barnehagen, og at de kan utvikle seg på best mulig måte. Vi har et veldig tydelig fokus på dette her på BI, forteller Ratib.

Styrerutdanningen har gitt Rune Holmedal verdifull kompetanse. Ved hjelp av nyttige verktøy kan han lede og endre stadig mer komplekse barnehager på en bedre måte.

Verdifull kompetanse

Styrer Rune Holmedal i Heia barnehage på Nesodden valgte styrerutdanningen ved Handelshøyskolen BI fordi den var helt spesifikt rettet mot den jobben han har i dag. I tillegg fikk han anbefalinger fra kollegaer som har gjennomført denne utdanningen tidligere. Rune mener studieprogrammet har gitt han verdifull kompetanse.

– Studiet har bidratt til å gi meg et tydeligere fokus på hvor viktig god kvalitet og godt innhold er, og jeg har fått nyttige verktøy gjennom ulike teoretiske strategier og prosess-tenkning. Studiet har også gitt meg tilgang til mye relevant nyere forskning, sier han.

Et av målene for styrerutdanningen er at den enkelte styrer anvender forskningsbasert kunnskap som grunnlag for effektiv og målrettet ledelse knyttet til utfordringer om å forbedre barns utvikling og læring. Rune mener studieprogrammet har bidratt nettopp med dette.

– Jeg har fått økt forståelse for hvor viktig det er å ha god kompetanse i barnehagen, og hvor store konsekvenser den gode kompetansen har for barna i barnehagen. I tillegg er det viktig å fremme dette budskapet til ansatte, brukere, administrasjon og politikere.

– Studiet har høy kvalitet på forelesere og innhold. Det oppleves profesjonelt og med oppdatert kunnskap, avslutter han.